PRADŽIA
ŽODYNAS
YOUTUBE
PRATIMAI
GRAMATIKA
SKAITINIAI
NUORODOS
MANO CV
NUOTRAUKOS
Klausiamieji žodžiai – Spørreord
 
hva – kas (apie negyvus daiktus, plg. angl. what, rus. что)

hvem – kas (apie asmenis, plg. angl. who, rus. кто)

hvor – kur

    hvor gammel – kokio amžiaus
    hvor lang – kokio ilgio
    hvor lang tid – kiek laiko
    hvor langt – kaip toli
    hvor lenge – kiek laiko, kaip ilgai
    hvor mange – kiek (apie suskaičiuojamus daiktus, plg. how many)
    hvor mye – kiek (apie nesuskaičiuojamus daiktus, plg. how much)
    hvor ofte – kaip dažnai

hvorfor – kodėl

hvordan – kaip, koks (-ia)

hvilken, hvilket, hvilke – kuris (-i), kurie (-ios)

når – kada
 

Jungtukai – Konjunksjoner
 
at – kad
da – kai; mat, kadangi
eller – ar, arba
enda – nors, kad ir
for – mat, nes
fordi – nes, kadangi
hvis – jeigu
men – bet, tačiau
når – kai
og – ir, o
om – ar; jeigu
selv om – nors, kad ir
siden – nuo tada; kadangi
skjønt – nors, kad ir
slik at, så at – taip, kad
som – kaip; kuris


 
Prielinksniai – Preposisjoner
 
av – nuo, iš, dėl
bak – už
blant – tarp
enn – negu
etter – po, paskui; pagal
for – nurodo būsenos patyrėją (for oss – mums)
for … siden – prieš … (for en time siden – prieš valandą)
foran – prieš
fra – nuo, iš
før – prieš, anksčiau nei
gjennom – per
i – nurodo vietą (i Oslo – Osle) arba laikotarpį, kurio metu kažkas daroma (i to uker – dvi savaites)
i forbindelse med – ryšium su
ifølge – pasak, anot
innen – iki (kalbant apie laiką)
innenfor – viduje
med – su
mellom – tarp
mot – prie, prieš, link (Len Dem ikke mot døren – Nesišliekite prie durų (užrašas metro vagone) ; (ko) atžvilgiu (snill mot meg – malonus man)
om – apie (snakke om henne – kalbėti apie ją), už, po (om tre dager – už trijų dienų)
ovenfor – virš
over – virš
overfor – priešais, vis-a-vis
– ant (på bordet – ant stalo); be (fem på tre – be penkių trys); nurodo visumos dalį (taket på huset – namo stogas) ar savybę (fargen på skjorta – marškinių spalva); nurodo laikotarpį, per kurį pasiekiamas rezultatas (på to uker – per dvi savaites)
på grunn av – dėl
til – nurodo kryptį (til Norge – į Norvegiją) arba gavėją (til deg – tau); nurodo savininką (bilen til naboen – kaimyno automobilis)
til høyre / venstre for – į dešinę / kairę nuo
under – po (under bordet – po stalu), per (under krigen – per karą)
uten – be
utenfor – lauke, šalia
ved, ved siden av – šalia (ved vinduet – prie lango)


GRAMATIKA Įvardžiai Tarnyb. žodeliai Skaitvardžiai Daiktavardžiai Būdvardžiai Veiksmažodžiai Stiprieji veiksm. Sintaksė Gullfisken IKKE